zavod-logo.jpg

BROJ: 01 – 452/1/ 2017.

U Vinkovcima, 07. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 120/16)- nadalje: ZJN 2016, utvrđuje se sljedeće

I Z V J E Š Ć E

 

 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Naziv predmeta nabave o kojem je savjetovanje provedeno:

OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Vrijeme trajanja savjetovanja:

Od 01. do 06. lipnja 2017. godine

Cilj i glavne teme savjetovanja:

U skladu sa člankom 198. stavak 3. ZJN 2016, (naziv Naručitelja) je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir
gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. Osim obveznim elemenata, u postupku prethodnog savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objavljen je i nacrt Dokumentacije o nabavi. Cilj prethodnog savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bio je potaknuti što veći broj gospodarskih subjekata na davanje stručnih prijedloga koji bi doprinijeli kvaliteti Dokumentacije o nabavi, a što značajno može utjecati i na smanjenje broja žalbi na istu.

Nakon provedenog postupka savjetovanja, javni naručitelj objavljuje da za vrijeme trajanja savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetnom postupku javne nabave nisu pristigle primjedbe i prijedlozi u pogledu glavnih tema savjetovanja od niti jednog gospodarskog subjekta.

 

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU