Školska medicina

Služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece, mladeži i studenata započela je sa radom u studenom 1998. godine, tako da od tada brinemo o zdravlju osnovnoškolaca i srednjoškolaca Vukovarsko –srijemske županije kao i o zdravlju studenata koji polaze Dislocirani studij osječkog Sveučilišta J.J. Strossmayera u Vukovaru i Vinkovcima.

Po jedan naš tim je smješten u Vukovaru i Županji a tri tima rade u Vinkovcima. Specifikum našeg rada je veliki broj osnovnih i područnih škola koje se nalaze u manjim mjestima, a samo trećina učenika polazi škole u pet najvećih gradova naše Županije tako da se naš svakodnevni posao sastoji od terenskog rada.
Program preventivnih i specifičnih mjera zdravstvene zaštite za djecu, mladež i studente obuhvaća u našem radu uglavnom ove aktivnosti: sistematske preglede učenika, screeninge, namjenske preglede, cijepljenje i docjepljivanje protiv zaraznih bolesti.

Sistematski pregled

Svrha sistematskog pregleda je praćenje rasta i razvoja djece, prevencija i uočavanje raznih bolesti. Kod djece koja već imaju nekakvu otkrivenu bolest pratimo razvoj i liječenje bolesti, te ukoliko je potrebno ispričnicom oslobađamo dijete od neprimjerenih napora na satovima tjelesnog odgoja. Posebnu pažnju posvećujemo ranom uočavanju češćih bolesti i poremećaja koji su možda do sada ostali nezapaženi, te upućujemo djecu na daljnje specijalističke preglede. U sklopu pregleda radimo procjenu visine i tjelesne uhranjenosti prema tablicama sa prosjecima za spol i dob djeteta, provjeravamo vid i razlikovanje boja, mjerimo tlak, pregledavamo stanje usne šupljine i zubi, srca i pluća, štitne žlijezde, lokomotornog sustava i držanje, spolne organe i opće stanje djeteta.. Sistematske preglede radimo u 5.razredu i u 8.razradu osnovne škole te u 1. razredu srednje škole. Pri pregledu u 5. razredu pratimo ulazak djeteta u pubertet i razvijanje sekundarnih spolnih obilježja i trudimo se na vrijeme uočiti moguće poremećaje. Pri sistematskom pregledu u 8. razredu posebnu pažnju posvećujemo profesionalnoj orijentaciji djece. Ukoliko postoje nekakva zdravstvena stanja ili bolesti koja bi mogla onemogućiti nastavak školovanja u određenom smjeru, obavljamo savjetovanja ili upućujemo dijete na daljnju obradu na medicinu rada.

Screening

Screening je kraći pregled kojim tragamo za određenom bolesti u populaciji. Budući da su poremećaji vida i loše tjelesno držanje vrlo česti u školskoj dobi, između redovnih sistematskih pregleda tragamo i za takvim bolestima. Tako da u 3. razredu provjeravamo oštrinu vida kao i razlikovanje boja dok u 6. razredu provjeravamo pravilno držanje.

Namjenski pregledi

Najopširniji dio našeg posla su pregledi djece prije upisa u prvi razred osnovne škole. Uz uobičajeni sistematski pregled obavljamo i kraći razgovor sa djetetom prilikom kojeg procjenjujemo psihičku spremnost djeteta za proces školovanja. Ukoliko posumnjamo na psihičku ili fizičku nezrelost djeteta u dogovoru sa djelatnicima škole predlažemo odgodu procesa školovanja za jednu godinu, opservaciju djeteta u školi ili dijete upućujemo na posebne oblike školovanja. Tijekom cijele školske godine povremeno i u dogovoru sa školom obavljamo i namjenske preglede učenika sa teškćama u razvoju ili problemima učenja u svrhu kategorizacije po prilagođenom programu školovanja. Prema potrebi vršimo i druge vrste namjenskih pregleda kao što su pregledi pred školska natjecanja, za upis na fakultet, smještaj u učenički ili studentski dom itd.

Cijepljenja

„Najozloglašeniji” dio našeg posla su naravno cijepljenja koja obavljamo prema važećem kalendaru cijepljenja. Najčešće se djeca, zbog velikog broja i raširenosti škola cijepe u školi, u svom razredu. Iznimka su prvaci jer se cijepljenje prije polaska u školu uglavnom obavlja prilikom pregleda pred upis u prvi razred, tako da se prvaci cijepe uz prisutnost roditelja. Djeca viših razreda cijepe se bez prisutnosti roditelja u školi uz napomenu da bi roditelji uvijek trebali poslati po djetetu pismene podatke o nedavno preboljeloj ili kroničnoj bolesti djeteta. Roditelji , naravno, mogu i doći u školu i biti prisutni prilikom cijepljenja svoga djeteta ako smatraju da je to potrebno.

Ostali dio naših radnih zadataka odnosi se na savjetovališni rad sa djecom, roditeljima i profesorima koji se provodi kontinuirano kroz sav posao i kroz naše polivalentno Savjetovalište za mladež, učenike i studente. Svih ovih godina posebnu pažnju poklanjamo promicanju zdravlja i zdravih navika kod djece, podizanju razine znanja o zdravlju i bolestima i aktivnoj brizi mladih o svom zdravlju. U zdravstveni odgoj smo uključeni svi i provodimo ga kroz sve radne zadatke. Uz to se bavimo prevencijom ovisnosti, surađujemo sa ostalim ambulantama u čijoj su skrbi naši učenici i nastojimo našoj djeci, njihovim roditeljima i profesorima biti pri ruci za informacije uvijek kad nas zatrebaju.